Kullanıcı Kaydı Aydınlatma Metni

T51 Tuğrul Altın Eticaret İmalat Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Üye Kayıt Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, T51 Tuğrul Altın Eticaret İmalat Ltd. Şti.(“Tuğrul Altın”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, www.tugrulaltin.com internet sitesinin Üye Kayıt bölümü üzerinden internet sitesine kayıt olmak isteyen kullanıcılarımızın bizimle paylaşabilecekleri kişisel verileri ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Tuğrul Altın tarafından, sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni ile Tuğrul Kuyumculuğun kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a) İşbu internet sitesi, T51 Tuğrul Altın Eticaret İmalat Ltd. Şti.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile T51 Tuğrul Altın Eticaret İmalat Ltd. Şti. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b) İşbu internet sitesi, Tuğrul Altın ürün ve hizmetlerinden haberdar olabilmek, müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak, satın alabilmek, teslimatın gerçekleşmesini sağlamak, fatura kesilmesi ve gerekli ödeme işlemlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak, siparişlerin verilmesi ve sipariş takiplerinin gerçekleştirilmesi, ilgili personellerden bilgi alınması, bilgi verilmesi, taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiyi oluşturabilmek, yorumlayabilmek, taahhüt ve beyan gibi kayıtların ispat edilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca bu bölümde kişisel verileriniz, müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi, müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek, müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek, müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla da işleme faaliyetine tabi tutulmaktadır. İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve taleplerinize konu hususa ilişkin sizlere hizmet sağlayabilmemiz için adınızı-soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya talebiniz hakkında size bilgi vermek ve bu doğrultuda hareket edebilmek için e-posta adresinizi, telefon numaranızı, üyelik girişlerinizde hesabınızın korunabilmesi ve yalnızca size özgü olarak kullanılabilmesi amacıyla şifre bilgisini talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Yine size daha net ve doğru bilgiler verebilmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c) Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, maliyet hesabı yapabilmek, sipariş kontrollerinin sağlanabilmesi ve talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bunlara ilaveten ayrıca ticari risklerimizin tespit ve analiz edilebilmesi, gerekli hizmetlerin sağlanabilmesi ve olası hukuki yükümlülüklerimizin anlaşılması için bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan ilgili tedarikçiler ile bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair iş/çözüm ortaklarımızla ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç) Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile www.tugrulaltin.com alan adlı internet sitesinin Üye Kayıt bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d) Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme. Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (T51 Tuğrul Altın Eticaret İmalat Ltd. Şti.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

KVKK İle İlgili yararlı linkler: